Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED2055 - Expressió Gràfica Arquitectònica I

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova final

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis

30%

Projectes

30%

Criteris de superació

L'assignatura es considera aprovada quan la nota final és major o igual a 5 (Puntuacions en el rang 0-10).

QUALIFICACIÓ FINAL DE L'ASSIGNATURA
S'obtindrà la qualificació final a partir de la següent fórmula:
Nota final = 30% Carpeta d'aprenentatge (Pràctiques 20% i Laboratoris 10%) + 30% Projectes + 40% Prova final

PRIMERA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
En la qualificació final de la assignatura, en la primera convocatòria ordinària, es podrà aconseguir l'aprovat per curs de la següent forma:
Nota final = 30% Carpeta d'aprenentatge (Pràctiques 20% i Laboratoris 10%) + 30% Projecte Dirigit + 40% Parcials eliminatoris

En alumnat que no supere l'avaluació mitjançant els exàmens parcials realitzarà l'examen final.
Nota final = 30% Carpeta d'aprenentatge (Pràctiques 20% i Laboratoris 10%) + 30% Projectes + 40% Prova final (*Exámen Convocatòria 1)

SEGONA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
En la segona convocatòria ordinària els alumnes hauran de millorar la seua qualificació en les diferents parts per a aconseguir una qualificació major o igual a 5.
Nota final = 30% Carpeta d'aprenentatge (Pràctiques 20% i Laboratoris 10%) + 30% Projectes + 40% Prova final (Examen Convocatòria 2).


CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (Alumnes en disposició de finalitzar els estudis del tìtol i que sol·liciten aquesta convocatòria)
Nota final = 100% Prova final (Examen Convocatòria extraordinària).


A) Condició per a poder amitjanar les parts:
Per a poder ponderar les qualificacions de cada una de les parts de l'assignatura és necessari haver obtingut, com a mínim, un 4 en la prova final o parcials elimitatòris i en cadascuna de les part evaluables de l'assignatura. En cas contrari la nota màxima obtinguda serà inferior a 5.

B) Es considera que un estudiant o una estudianta es presenta a una convocatòria quan:
- Convocatòria primera: es presenta a la prova final de casos o a qualsevol de les activitats d'avalació obligatòria, sempre que el percentatge suma d'aquestes siga major o igual al 60% del total.
- Convocatòria segona: es presenta a qualsevol de les proves.

C) Recuperació de les parts:
- Es guarden les notes de la primera convocatòria per a la segona.
- Recuperable 81% = Carpeta d'aprenentatge (Pràctiques 20% + Laboratoris 0%), Projectes (Defensa 0% + Memòria 0% + documentació Gràfica 21%) + Prova final 40%.

D) Criteri de superació en la convocatòrias extraordinàrias
Es considera superada l'assignatura quan la nota de la prova final extraordinaria es igual o superior a 5 sobre 10 y cadascuna de les parts de la proba te una nota mínima de 4. En cas contrari, la nota màxima obtinguda serà menor que 5.

L'estudiantat que, per causes justificades, no puga assistir regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada, pot sol·licitar a començament del semestre, la realització d'una avaluació alternativa de les competències per a superar aquesta part de l'assignatura.