Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED2055 - Expressió Gràfica Arquitectònica I

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 78
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

ECI-O3 - Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis

ECI-O4 - Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal

ECI-O6 - Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, redactant els documents tècnics necessaris Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció

MB3 - Capacitat per a aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de la representació gràfica dels elements i processos constructius

ME01 - Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, realitzar presa de dades, aixecaments de plànols i el control geomètric d'unitats d'obra

ME02 - Coneixement dels procediments i mètodes infogràfics i cartogràfics en el camp de l'edificació

UJI08 - Conéixer i aplicar eines informàtiques que utilitzen la metodologia BIM (Building Information Modeling)

Resultats d'aprenentatge

UJI08 - Conocer los principios de la metodología BIM y alguna de las herramientas gráficas que la utilizan.

ME02 - Producir representaciones de edificación basados en distintas proyecciones planas.

ME01 - Conocer los criterios de representación de los planos arquitectónicos.

MB3 - Ser capaz de desarrollar representaciones espaciales tanto con herramientas gráficas como informáticas.

MB3 - Saber realizar un croquis de elementos arquitectónicos.

CG01 - Ser capaz y competente para la producción oral y escrita de documentos relativos a su trabajo profesional relacionado con el ámbito de la materia.