Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED2053 - Geometria Descriptiva (Expressió Gràfica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prova final

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Seguint les directrius de el pla d'estudis, l'avaluació contempla una part d'avaluació contínua i un examen final, en concret es realitzarà a partir de dues qualificacions:

Porfolio: Durant les classes es plantejaran una sèrie de pràctiques que començaran a aula, i en cas de ser necessari, l'alumne finalitzarà fora de l'aula. Setmanalment es supervisaran a l'aula de manera individualitzada o conjunta. El portfoli constarà d'una selecció d'aquestes pràctiques especialment rellevants, proposades pel professorat. Aquesta part aporta el 40% de la qualificació total.

Exàmens: Constaran de 3 parts diferenciades i independents, que en total aporten el 60% de la qualificació final. Es desglossa en tres exàmens parcials que es realitzaran durant les classes de pràctiques. En cas de no superar-se, es podran recuperar en els exàmens finals.
Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10, considerant-se aprovada l'assignatura amb una qualificació major o igual a cinc (5).


Qualificació final de l'assignatura:

Primera convocatòria ordinària
La qualificació final de l'assignatura en la primera convocatòria ordinària es podrà arribar al aprovat per curs de la següent manera:
Nota final = 60% Exàmens parcials + 40% Porfolio
En alumnat que no superi l'avaluació mitjançant els exàmens parcials realitzarà l'examen final, obtenint la qualificació de la següent manera:
Nota final = 60% Examen final + 40% Porfolio
Per poder aprovar l'assignatura cal haver obtingut una nota major o igual a 4 en els exàmens.
Es considera que l'alumnat s'ha presentat a la primera convocatòria si ha realitzat els 3 parcials, o es presenta a l'examen final.

Segona convocatòria ordinària
A la segona convocatòria ordinària els alumnes hauran de millorar la seua qualificació en les diferents parts per aconseguir una qualificació major o igual a cinc (5).
Podran recuperar la totalitat de l'examen, valorat en un 60%. El porfoli podrà repetir-se, valorant-se en un 30%. El 10% restant no és recuperable, i correspon a la nota del porfoli lliurat en la primera convocatòria. D'aquesta manera en segona convocatòria es pot recuperar fins al 90% de la qualificació.
Nota final = 60% Examen final + 30% Porfolio Recuperat + 10% Porfolio Inicial.
Per poder aprovar l'assignatura cal haver obtingut una nota major o igual a 4 en els exàmens.
Es considera que l'alumnat s'ha presentat a la segona convocatòria si es presenta a l'examen final o presenta el portfoli.

Revisió d'exàmens davant del professor

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.