Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED2016 - Dret de l'Edificació (Dret)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica


La planificació de l'assignatura, orientada en essència a la perspectiva normativa de les obres de construcció, respondrà a una triple perspectiva: d'una banda, les classes teòriques versaran sobre el temari del curs; d'un altra, l'alumnat ha de resoldre les qüestions plantejades en la pràctica dirigida, relacionades amb l'assignatura; i d'una altra, existiran classes pràctiques i de laboratori en les quals l'alumnat adquirirà els coneixements suficients per a buscar la normativa aplicable i realitzar els treballs pràctics que corresponguen.

Així mateix, la pràctica dirigida implicarà un treball per grups que abastarà totes les assignatures del semestre i suposarà, en l'assignatura Dret de l'Edificació, un 20% de la nota final.

 

Les classes pràctiques i de laboratori són voluntàries i implicaran (conjuntament) el 20% de la nota final. La no realització de les pràctiques ni l'assistència a les classes de laboratori no impedirà a l'alumnat presentar-se a l'examen teòric encara que, en aquest cas, s'haurà perdut la possibilitat d'aconseguir el 20% de la nota final.

La metodologia de les classes pràctiques implicarà l'exposició pel professor de la classe pràctica corresponent, a l'efecte de que l'alumnat dispose d'informació i orientació suficient per a realitzar i entregar la pràctica de manera individualitzada a través de l'aula virtual, en un termini preestablert. Aquestes pràctiques consistiran a resoldre amb la normativa que s'indique una sèrie de preguntes sobre un enunciat relacionat amb el temari. El professor facilitarà aquesta normativa en l'aula virtual, així com l'enunciat i les preguntes de cada classe pràctica. Després de l'exposició en classe de la pràctica, el professor resoldrà els dubtes que puguen plantejar-se i assistirà als i les alumnes i que ho vulguen a resoldre la pràctica a la mateixa aula, de manera que s'aconsella a l'alumnat acudir a classe amb els seus ordinadors portàtils. L'assistència a classe no puntuarà, de manera que no s'impedirà als alumnes presentar la pràctica en el termini establert sense assistir a les classes. La nota màxima entre totes les pràctiques serà d'1 punt (10% de la nota final).

 

La metodologia de la classes de laboratori implicarà, d'altra banda, una exposició en classe per part del professor de determinades qüestions pràctiques relacionades amb l'assignatura, així com el lliurament als alumnes de material documental i jurídic. Cada classe de laboratori versarà sobre un contingut diferent i determinat, i la mera assistència puntuarà amb 0,2 per classe, fins a totalitzar una nota màxima (en cas d'assistència a totes les classes de laboratori) d'1 punt (10% de la nota final).

 

Les puntuacions obtingudes entre les classes pràctiques, de laboratori i la pràctica dirigida es conservaran durant tot el curs acadèmic.

 

Finalment, l'examen final teòric consistirà a respondre per escrit a una sèrie de preguntes teòriques relacionades amb el temari de l'assignatura, amb una nota màxima de 6 (60% de la nota final). Per a aprovar l'assignatura cal presentar-se a aquest examen i aconseguir una nota mínima de 2,5 en el mateix.