Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED2016 - Dret de l'Edificació (Dret)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

20%

Projectes

20%

Criteris de superació


L'assignatura serà avaluada de la següent manera:

 Un 20% de la qualificació global serà avaluada de manera contínua al llarg del curs, mitjançant la realització dels treballs pràctics que resolga i presente l'estudiantat de manera individualitzada, sobre la base de les classes pràctiques (10% de la nota final), així com mitjançant l'assistència a les classes de laboratori (també 10% de la nota final). Un altre 20% correspondrà a la qualificació que es realitze de la pràctica dirigida, pràctica que serà realitzada per cada alumne o alumna juntament amb el seu grup corresponent. I el restant 60% de la qualificació final es correspondrà amb l'examen teòric a realitzar individualment en finalitzar el curs, i que es correspondrà amb el temari de l'assignatura.

S'exigirà com a nota mínima per superar l'assignatura obtindre un 2,5 de nota en la prova final teòrica.

Es considerarà no presentat a l'estudiant o a l'estudianta que no realitze la prova final teòrica, i en este cas no li correrà convocatòria. Així mateix, per a superar l´assignatura serà necessari també elaborar el treball del projecte dirigit i presentar en termini, almenys, dos de les pràctiques del curs.

Els estudiants que, per causes justificades, no puguen assistir regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continua, podran sol·licitar al començament del semestre la realització d'una avaluació alternativa de les competències per a superar aquesta part de l'assignatura.

Els treballs pràctics (pràctiques i laboratori, 20% de la nota final) així com la pràctica dirigida (20% de la nota final) no són recuperables en segona convocatòria i es mantindrà la qualificació obtinguda per l’alumnat durant el quadrimestre. Es realitzarà examen teòric amb el mateix criteri que en la primera convocatòria.