ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Memòries i informes de pràctiques

40%

Criteris de superació

Descripció de les proves:
Examen escrit: examen sobre els coneixements teorico-pràctics adquirits en l'assignatura. Aquesta prova es realitzarà en la data fixada per la facultat dins del període d'exàmens oficials de la primera convocatòria ordinària del segon semestre.
Memòries i informes de pràctiques (avaluació continuada distribuïda de forma regular al llarg del semestre): es valoraran els informes teoricopràctics i de laboratori que haja realitzat l'alumnat.
Sistema de recuperació (segona convocatòria):
Examen escrit: examen sobre els coneixements teorico-pràctics adquirits en l'assignatura. Aquesta prova es realitzarà en la data fixada per la facultat dins del període d'exàmens oficials de la segona convocatòria ordinària del segon semestre.
Memòries i informes de pràctiques: atès que no s'exigeix nota mínima per a aprovar i s'avalua de forma continuada els aspectes més aplicats i pràctics de les competències, la nota obtinguda durant el curs es conserva per a la segona convocatòria. Així, en la segona convocatòria ordinària del mateix curs acadèmic es guardarà la nota de les memòries i informes de pràctiques obtinguda en l'avaluació continuada al llarg de l'assignatura
Requisits per a superar l'assignatura:
L'estudiantat necessitarà obtenir una nota mínima de 3 punts en l'examen escrit (qualificació màxima = 6 punts) per a superar aqueixa prova. Una vegada superat aquest requisit, a la nota de l'examen escrit se sumarà la nota de les memòries i informes de pràctiques (qualificació màxima = 4 punts) obtinguda durant el curs acadèmic en el qual ha realitzat l'examen escrit. L'aprovat en l'assignatura s'aconsegueix obtenint com a mínim 5 punts en el total de l'avaluació (examen escrit + memòria i informes de pràctiques).
Notes importants:
1) Si l'alumnat no obté el mínim de 3 en l'examen teòric, la nota màxima que apareixerà en actes serà de 4.5.
2) La nota màxima en actes també serà de 4.5 si l'alumnat supera el mínim exigit en l'examen teòric però no arriba a 5 punts quan se li suma a la nota teòrica la part d'avaluació contínua.
B) CONVOCATÒRIES:
L'estudiantat es considerarà presentat en una convocatòria sempre que es presente a l'examen escrit.
C) REALITZACIÓ FRAUDULENTA DE PROVES D'AVALUACIÓ:
Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:
1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.