ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG05 - Capacitat d'organització i planificació

CG07 - Presa de decisions

CE1.1 - Comprendre, elaborar i saber aplicar els procediments, estratègies, activitats, recursos, tècniques i mètodes que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge amb eficiència, desenvolupant tot el curs de l'acció en tots els sectors d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport).

CE2.1 - Saber orientar, dissenyar, aplicar i avaluar tècnicament i científicamente l'exercici físic i la condició física en un nivell avançat, basat en l'evidència científica, en diferents àmbits, contexts i tipus d'activitats per a tota la població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge o metgessa), atenent al gènere i a la diversitat.

CE3.1 - Analitzar, identificar, diagnosticar, promoure, orientar i avaluar estratègies, actuacions i activitats que fomenten l'adhesió a un estil de vida actiu i la participació i pràctica regular i saludable d'activitat física i esport i exercici físic de forma adequada, eficient i segura per part de la ciutadania amb la finalitat de millorar la seua salut integral, benestar i qualitat de vida, i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com ara: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge o metgessa) atenent al gènere i la diversitat.

Resultats d'aprenentatge

- Dissenyar i desenvolupar processos d'ensenyament-aprenentatge en l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques conductuals i contextuals de les persones.

- Aplicar les principals teories del lideratge en l'esport al paper de l'entrenador o entrenadora com a líder.

- Aplicar les lleis bàsiques dels distints processos psicològics que regulen el comportament humà a l'activitat física i l'esport.

- Analitzar les relacions intergrupals i els seus efectes sobre el rendiment tant individual com grupal.