Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2003 - Esports Col·lectius I

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

1. Examen escrit = 50% de la qualificació final i recuperable en 2a convocatòria.

2. Resolució d'exercicis i tasques = 50% de la qualificació final i no recuperable en 2a convocatòria.

Per a la superació de l'assignatura resulta requisit indispensable obtenir en l'apartat 1 una qualificació mínima de 2,5 punts sobre 5, i que la suma dels dos apartats d'avaluació supere els 5 punts sobre 10. En cas de no superar l'apartat 1, la qualificació final serà la d'aquest apartat ponderat en una escala de 0 a 10 punts. L'alumnat que no complete l'apartat d'avaluació 1 obtindrà la qualificació de "no presentat".

En el cas de no superar l'assignatura en primera convocatòria, l'alumnat podrà recuperar l'apartat 1, conservant la qualificació obtinguda en l'apartat 2 classificat com "no recuperable".

 

* Realització fraudulenta de les proves d'avaluació

Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de zero en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de zero, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.