Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

30%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

A) L'alumnat haurà de superar per separat totes les proves per a aprovar l'assignatura, obtenint com a mínim la meitat de la puntuació assignada a cadascuna d'elles:
- Treballs acadèmics (s'haurà d'obtenir un mínim de 1,5 punts sobre 3)
- Examen escrit (s'haurà d'obtenir un mínim de 2 punts sobre 4)
- Projecte (s'haurà d'obtenir un mínim de 1,5 punts sobre 3)
B) Totes les proves seran recuperables en segona convocatòria. Es podrà considerar presentat a un estudiant o a una estudiant únicament si concorre alguna de les dues condicions següents:
a. Ha realitzat la prova d'avaluació final.
b. Ha realitzat, almenys, el 60% del conjunt d'activitats d'avaluació contínua.
Si un estudiant o una estudiant no realitza cap prova d'avaluació en segona convocatòria se'l considerarà com no presentat a la mateixa (independentment del percentatge del conjunt d'activitats d'avaluació contínua que haguera realitzat en primera convocatòria).
C) Realització fraudulenta de proves d'avaluació:
Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:
1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.