SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

AG1842 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

S'admetran tres modalitats de Treball de Fi de Grau:

1.      Projectes d'enginyeria

2.      Treballs d'investigació

3.      Un altre tipus de projectes de l'àmbit agroalimentari i del medi rural

La documentació del projecte d'enginyeria contindrà com a mínim els apartats següents: memòria, annexos, pressupost, plans i plecde condicions.

La documentació dels treballs d'investigació constarà d'introducció, objectius i pla de treball,

materials i mètodes, resultats i discussió, conclusions, bibliografia i si és el cas, annexos.

L'última modalitat de Treball de Fi de Grau presentarà una estructura semblant a alguna de les dos anteriors encara que es poden admetre variacions degudes a característiques concretes de cada treball.

Si l'alumne no ha realitzat un mínim de 12 crèdits en anglés o no ha cursat 12 ECTS en un altre idioma estranger a través d'algun intercanvi acadèmic, haurà de realitzar els crèdits que li falten dins de l'assignatura

(Veure ampliació d'estos criteris en l'annex d'esta guia docent).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16