SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Pel que fa als crèdits teòrics de l'assignatura, s'emprarà una metodologia directiva però fomentant la participació dels estudiants amb diverses activitats interactives  durant les classes. El  profesorat serà qui expose la major part dels continguts teòrics. Per la seua banda, els estudiants  participaran activament pel que fa a la resolució de casos, realització d'activitats d'aula, recerca i ampliació d'informació, individuals o grupals a l'aula, etc.

Pel que fa  a la part pràctica de l'assignatura, es realitzarà una sèrie d'activitats i exercicis sobre els continguts concrets de cada tema. Aquests podran ser tant individuals com grupals, realitzant-se en horari presencial en l'aula.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16