MP1863 - Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

L’avaluació és un reflex de la metodologia emprada i pren com a referència les competències que cal assolir en la matèria.

El sistema d’avaluació és únic amb una sola activitat d'aula obligatòria, a saber, un examen escrit individual.

D’aquesta manera, es pretén facilitar la conciliació amb la vida laboral i familiar que recull com a dret el RD1791 de l’estatut de l’estudiantat.

El sistema d’avaluació inclou tres proves:

1) Un treball individual en format vídeo mp4, que serà avaluat amb una nota màxima de 2 punts sobre 10. És una prova recuperable en segona convocatòria, amb data límit coincident amb la de l'examen escrit final de l'assignatura.

2) Un treball escrit en grups de 5/6 persones, que s'avaluarà amb una nota comuna màxima de 3 punts sobre 10. Es lliurarà via l’Aula Virtual, com a molt tard, el dia de la darrera sessió presencial del curs. És una prova recuperable en segona convocatòria, amb data límit coincident amb la de l'examen escrit final de l'assignatura.

No s'admetran treballs escrits realitzats de manera individual o en grups de menys de 5/6 persones en cap de les convocatòries oficials del curs. L'alumnat que a l'inici del curs no s'integre en cap equip o que, després, no participe de manera activa per a concloure amb èxit la tasca assignada, s'entendrà que renuncia a ser avaluat d’aquesta prova que equival a 3 punts sobre una qualificació màxima de 10, és a dir, al 30% de la nota final de l'assignatura.

3) Un examen escrit individual que es realitzarà en dia i hora establerts des del Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de l’UJI. Es tractarà d'un examen tipus test de doble alternativa vertader/fals que constarà de 25 preguntes (5 ítems per cadascuna de les tres primeres unitats del temari i 10 ítems sobre la darrera part dedicada a l’enfocament didàctic CLIL). 

L’examen serà avaluat fins a una nota màxima de 5 punts sobre 10 (sumant 0,20 punts per resposta correcta i restant 0,10 punts per cada resposta equivocada). És una prova recuperable en segona convocatòria oficial de l’assignatura, també en dia i hora establerts des del Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Totes les proves d’avaluació detallades més amunt s’hauran de realitzar en anglès i hauran de ser originals, és a dir, fruit del treball i de l’esforç de l’estudiantat matriculat en l’assignatura, en comptes del resultat d’un simple exercici de retallar i enganxar de treballs publicats o inèdits d’altres persones. Plagiar els treballs escrits o les exposicions orals en format vídeo és un delicte acadèmic molt greu, equivalent a copiar en l’examen escrit. Consegüentment, la detecció de treballs individuals o en grup que resulten del plagi tant de fonts publicades com dels treballs d’altres companys i companyes se sancionarà no només amb un suspens en la prova d’avaluació de què es tracte sinó amb un suspens de tota l’assignatura amb una nota final de zero punts.

Per a poder superar l’assignatura no cal aprovar cadascuna de les seues proves d'avaluació per separat, sempre que s'arribe a la nota mínima de 5 punts sobre el màxim de 10. Una qualificació de 4,9 punts no es considerarà aprovat/aprovada. 

D’acord amb la normativa d’avaluació de l’UJI (aprovada pel Consell de Govern el 13 de març de 2017), la realització de l’examen escrit implicarà que l’estudiant o l’estudianta es considera “presentat/presentada” a la convocatòria corresponent. En canvi, l’entrega del vídeo i/o del treball escrit realitzat en grup no es considera “presentat/presentada” per tal com el pes d’ambdues proves en la nota final és inferior al 60%.