SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB13 - Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individuals.

FB14 - Promoure accions d'educació en valors orientada a la preparació d'una ciutadania activa i democràtica.

FBUJI10 - Gestionar recursos culturals en l'aula en l'àmbit de l'educació cooperativa.

FBUJI13 - Situar l'escola en el sistema educatiu espanyol en el context europeu i en l'internacional.

P08 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.

Resultats d'aprenentatge

R09 - Problematitzar la realitat educativa mitjançant la seua contextualització històrica.

R09 - Practicar dinàmiques de treball en grup basades en el treball cooperatiu.

R09 - Analitzar críticament propostes educatives actuals a partir dels seus antecedents històrics i el seu vincle amb la pràctica educativa.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16