SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DA0233 - Gestió de Canals de Distribució

Curs 5 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP13 - La distribució comercial i el seu paper en l’economia i en la societat.

Resultats d'aprenentatge

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Demostrar que es tenen nocions sobre bases de dades i utilitzar correctament una aplicació informàtica per a crear i editar taules, relacions entre taules, consultes, formularis i informes senzills.

Definir els principals agents que intervenen en la distribució comercial.

Aplicar i contrastar les estratègies generals de distribució.

Analitzar i valorar les relacions internes en el canal de distribució.

Abordar situacions noves o complexes amb un enfocament propi que conduïsca a dissenyar i desenvolupar un pla amb accions concretes per a resoldre-les.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16