Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1731 - Toxicologia i Medicina Legal

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme obtenint la suma de les valoracions parcials dels següents apartats:

A) AVALUACIÓ CONTÍNUA (20% de la nota final)

A.1. Resolució d'exercicis i problemes (20%). Avaluats mitjançant un treball a presentar per l'alumne

B) EXAMEN FINAL (80% de la nota final)

B.1. Examen escrit (70%)

B.2. Observació i execució de tasques i pràctiques (10%). Preguntes de seminaris

El examen constarà d'un examen tipus test de resposta única que suposa el 80% de la nota i que pot incloure realització d'un o diversos problemes relatius als temas tractats en el apartat amb el mateix nom. La prova tipus test consistirà en cinquanta preguntes amb quatre respostes posibles i només una vàlida, descomptant 0,25 per cada pregunta errònia. Els problemes podran ser preguntats en forma de test o en forma de preguntes a desenvolupar afegides. Seran objecte d´examen els temes tractat en els apartats classes teòriques, problemes y seminaris.

Per a aprovar l'assignatura serà necessari reunir els següents requisits:

1º) Concloure els casos, problemes o treballs programats;

2º) Assistir a la totalitat dels seminaris programats

3º) Obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts (sobre 10) en l'examen final;

4º) Obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts (sobre 10) en el còmput global de tots els subapartats.

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

A)     Examen Final (100% nota final).

L'assistència a les sessions de problemes i seminaris  és de caràcter obligatori. La no assistència a les mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura en primera convocatòria. 

 Es considera com presentat l'alumne que, matriculat en l'assignatura, accedisca a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit.

En el cas que algun estudiant no supere alguna convocatòria únicament es guardarà la nota de l'apartat A