MD1728 - Fonaments Físics de les Tecnologies Mèdiques Actuals

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA.

Per a aprovar l'assignatura s'exigirà una qualificació mínima de 5 sobre 10.

Les activitats d'avaluació contínua es consideren no recuperables.

Condicions de superació de l’assignatura en la convocatòria extraordinària de finalització d’estudis: Superació (nota major o igual a 5 sobre 10) d’una prova escrita. Aquesta prova dóna opció al 100 % de la nota de la convocatòria.