Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E02 - Coneixement de l’estructura diacrònica general del passat

E05 - Capacitat de comunicar-se oralment en el propi idioma usant la terminologia i les tècniques acceptades en les disciplines de les ciències humanes

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G04 – Resolució de problemes

G08 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Resoldre els problemes de qualsevol tipus plantejats en l’anàlisi dels textos i les situacions comunicatives en què es produeixen

Gestionar adequadament la informació i els recursos sobre aspectes de la disciplina en l’anàlisi d’espècimens lingüístics particulars

Dominar els conceptes i la terminologia de la disciplina

Conèixer les tècniques i mètodes d’anàlisi lingüístic i aplicar els coneixements teòrics de la disciplina a l’anàlisi de diferents classes, tipus i categories de textos

Conèixer les estructures i funcions pròpies de la llengua. Dominar les unitats lingüístiques fonamentals en cada un dels nivells d’organització del llenguatge (des del fonològic al semàntic)

Conèixer i saber utilitzar les fonts de documentació sobre lingüística (tant en línia com en altres suports), i adquirir una competència crítica en l’ús dels instruments bàsics de la referència. Això implica ser capaç de localitzar, manejar i sintetitzar informació bibliogràfica

Comprendre i justificar les eleccions teòriques i metodològiques de les diferents escoles de pensament lingüístic

Adquirir la capacitat d’analitzar les diferents propostes i realitzar una síntesi de les seues característiques principals