SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1234 - Tècniques d'Interacció Avançada

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació continua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

La nota de l'assignatura s'obté com es mostra a continuació:

  • Examen: 40%
  • Avaluació contínua: 60%

Cal obtenir un cinc o més en les dues parts per a superar l'assignatura.

 

La nota de l'examen s'obtindrà mitjançant la realització d'una prova on l’alumnat haurà de demostrar que ha adquirit els coneixements de l'assignatura. Es considerarà com a presentat en la convocatòria l'estudiantat que realitze la prova.

 

La nota de l'avaluació contínua s'obtindrà mitjançant la realització d'un conjunt d'exercicis pràctics desenvolupats en les sessions presencials.

 

Per a aprovar l'assignatura es requereix una nota final major o igual que 5 i obtenir una qualificació mínima de 5 en cadascuna de les parts.

 

En la segona convocatòria s'aplicaran els mateixos criteris que en la primera.

 

Si en la convocatòria anterior es va superar únicament una de les parts, la nota obtinguda es guardarà per a la segona convocatòria.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16