SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1230 - Teoria i Pràctica de la Producció Audiovisual

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

La puntuació final ha de ser superior a 5 en totes les parts, tant en primera com en segona convocatòria. Per al càlcul de la puntuació, es tindrà en compte l'avaluació de totes les entregues parcials. Només es considerarà com a no presentat o no presentada a l’estudiantat que no participe en cap activitat de l'assignatura. En segona convocatòria, l'estudiantat haurà de superar una prova escrita que versarà sobre els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16