SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EE1016 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les metodologies didàctiques emprades seran lliçó magistral (explicacions a la pissarra i transparències) complementada amb resolució d'exercicis i problemes i treball de laboratori.
 
Les activitats formatives plantejades al llarg del curs són:
 
• Realització de pràctiques de laboratori i de les memòries d'aquestes pràctiques. Les pràctiques de laboratori s'avaluaran a través dels informes de resultats lliurats pels diferents grups d'alumnes.
 
• Dues proves d'avaluació contínua (qüestionaris) en què s'avaluaran els coneixements teoricopràctics i que es realitzaran de forma individual a classe.
 
Durant les sessions de laboratori es desenvoluparan activitats encaminades a l'adquisició de la competència transversal ENAEE CT1 "Funcionar de forma efectiva tant a nivell individual com en equip". El detall de les mateixes estarà accessible a través de la Fitxa d'activitat corresponent, que es podrà consultar a l'Aula Virtual de l'assignatura per al curs actual.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16