Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1025 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. Conceptes bàsics d’electricitat

1.1 Generalitats. Lleis, magnituds i unitats

1.2 Corrent continu i corrent altern

1.3 Sistemes monofàsics i trifàsics

1.4 Màquines elèctriques

 

TEMA 2. Producció, transport i distribució d’energia elèctrica

2.1 Introducció

2.2 Producció d’energia elèctrica

2.3 Transport d’energia elèctrica

2.4 Distribució d’energia elèctrica

2.5 Centres de transformació

2.6 Escomesa del edifici

 

TEMA 3. Corrent altern

3.1 Representació gràfica d’una magnitud sinusoïdal

3.2 Notació fasorial

3.3 Valors característics

3.4 Receptors passius

3.5 Resolució de circuits

3.6 Potència activa, reactiva, aparent i complexa.

3.7 Correcció del factor de potència

3.8 Mesura de la potència

 

TEMA 4. Sistemas trifàsics

4.1 Generació del corrent trifàsic

4.2 Connexió estrella i triangle

4.3 Diagrames fasoriales

4.4 Resolució d’un sistema trifàsic equilibrat

4.5 Potència en sistemes trifàsics

 

TEMA 5. Canalitzacions elèctriques en instal·lacions de baixa tensió

5.1 Conductors elèctrics en baixa tensió. Tipus

5.2 Paràmetres elèctrics en línies de baixa tensió

5.3 Càlcul de la secció de conductors

 

TEMA 6. Proteccions en instal·lacions elètriques

6.1 Aparellatge de maniobra

6.2 Protecció davant sobreintensitats

6.3 Protecció davant sobretensions

6.4 Sistemes de pressa a terra

6.5 Protecció davant xocs elèctrics

 

TEMA 7. Instal·lacions d’enllumenat

7.1 Conceptes bàsics. Magnituds i unitats

7.2 Producció de llum

7.3 Tipus de làmpades

7.4 Lluminàries

7.5 Enllumenat interior

7.6 Enllumenat exterior

 

TEMA 8. Energia solar fotovoltaica

8.1 Introducció

8.2 Sistemes fotovoltaics connectats a la xarxa

8.3 Sistemes fotovoltaics aïllats de la xarxa

 

TEMA 9. Projectes elèctrics d’instal·lacions agropecuàries

9.1. Introducció

9.1 Instal·lació elèctrica d’un grup de bombament

9.2 Instal·lació elèctrica d’un hivernacle

9.3 Instal·lació elèctrica de granges


PRÀCTIQUES DE LABORATORI

P1. Mesures elèctriques

P2. Circuits de corrent alterna. Potències

P3. Protecció en les instal·lacions de baixa tensió

P4. Disseny assistit per ordinador d'instal·lacions