SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1054 - Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau (Treball de Final de Grau)

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques externes i projecte de fi de grau

100%

Criteris de superació

L'alumne desenrotllarà un projecte durant l'estada en l'empresa dirigit pel supervisor, realitzarà una memòria del projecte davall la supervisió d'un tutor acadèmic i farà una exposició oral davant d'un tribunal universitari.

En l'avaluació intervindran el supervisor, el tutor i el tribunal universitari, que avaluaran el desenrotllament de l'estada i el projecte, la memòria del projecte i l'exposició oral, segons els terminis i els requisits establits per la comissió de grau, i que es publicaran en l'aula virtual de l'assignatura.

La nota global requerida per a superar l'assignatura és un 5 sobre 10.

El criteri per a considerar l'alumnat presentat a l'assignatura és la consecució de la qualificació d'Apte en la proposta tècnica que s'entrega durant les primeres setmanes de l'estada en l'empresa. Per a les exempcions, i TFGs que la seua realització s'inscrigui en el marc d'un intercanvi, o s'hagin realitzat en cursos anteriors, es considera que l'estudiantat s'ha presentat en el moment que accepta el tutor assignat per a la redacció de la memòria a defensar davant un tribunal.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16