SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1048 - Paradigmes de Programari

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

100%

Criteris de superació

L'assignatura s'avaluarà de manera contínua a partir d'activitats realitzades en sessions de seminaris i de pràctiques. Cada activitat individual d'avaluació es puntuarà en una escala de 10 punts. La nota final s'obtindrà de la suma ponderada de les notes mitjanes de les activitats de pràctiques (70%) i de seminaris (30%). Es considerarà que un alumne o una alumna s'ha presentat a la primera convocatòria quan realitze almenys el 60% de les activitats d'avaluació (seminaris i lliuraments de pràctica). L'assignatura es considerarà aprovada si la nota final és igual o superior a 5 punts. 

S'habilitarà una segona convocatòria en la qual l'alumnat tindrà l'oportunitat d'avaluar una o totes dues parts de l'assignatura (pràctiques i/o seminaris), sent possible formar la nota de l'assignatura combinant notes per parts obtingudes indistintament en qualssevol de les convocatòries. No obstant això, qualsevol part avaluada en segona convocatòria obtindrà com a nota el 70% dels punts obtinguts (sobre 10), com a penalització per la impossibilitat d'avaluar en segona convocatòria totes les competències involucrades amb el treball en primera convocatòria. En el cas dels seminaris, l'avaluació en segona convocatòria es realitzarà mitjançant la creació d'un blog amb una entrada per cada seminari realitzat en primera convocatòria, en les quals l'alumne analitzarà mètodes o eines triats pel professor. Aquesta activitat haurà de complementar-se amb una exposició oral sobre els temes tractats en el blog. En el cas de la part pràctica, l'alumnat haurà de desenvolupar un projecte similar al realitzat en la primera convocatòria, complint requisits similars d'ús de mètodes, entorns de desenvolupament, restriccions temporals, i lliurament del projecte. Abans de començar el projecte, el/la estudiant haurà de posar-se en contacte amb el professorat de pràctiques per a establir aquests requisits i, durant el seu desenvolupament, és possible que hagi de mantenir entrevistes periòdiques amb el professorat de pràctiques.

Pràctiques. Es realitzarà un projecte per equips de dos o tres alumnes, seguint el paradigma de desenvolupament ATDD+TDD i el mètode de programació per parells. S'elaboraran informes periòdics que reflecteixin objectius, tècniques usades, resultats, discussió, i el progrés aconseguit.

Seminaris. En els seminaris s'analitzaran i discutiran paradigmes de disseny, desenvolupament i avaluació de programari complementari als tractats en classes de teoria, així com eines de suport potencialment útils per al projecte de pràctiques. Es realitzaran dos tipus de seminaris. D'una banda, s'organitzaran sessions de presentacions orals sobre temes d'interès, per a les quals es demanarà als alumnes investigar i preparar de manera autònoma els materials necessaris (presentacions, vídeos, donem). Els alumnes seran avaluats segons la qualitat de les seves exposicions, i la seva participació en discussions que es derivin dels treballs d'altres companys. El professor podrà decidir en quina ordre intervindran els alumnes d'un equip, així com el temps o l'abast de l'exposició en cada cas. El segon tipus de seminari serà tipus debat. La seva avaluació consistirà en un qüestionari de cinc ítems breus sobre el tema del seminari.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16