Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1035 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

Pel que fa als criteris d'avaluació, s'exposen a continuació:

- Un examen escrit al final del semestre (40% de la qualificació global de l'assignatura).
- Resolució de casos i activitats pràctiques en l'aula, així com la seua exposició (60% de la qualificació global de l'assignatura). Els i les alumnes que no puguen assistir a les classes amb regularitat s'hauran de posar en contacte amb el professorat responsable a l'inici del curs per a determinar el seu programa de formació i, per tant, el sistema d'avaluació que els serà aplicable.

Per a aprovar l'assignatura és necessari aconseguir els mínims exigits en cadascuna de les parts (2 punts sobre 4 en la part teòrica i 3 punts sobre 6 en la part pràctica). En cas de suspens, únicament es guardarà la nota pràctica per a la segona convocatòria ordinària.

Si un alumne o alumna suspèn en primera convocatòria la part pràctica, és a dir, obté menys de 3 punts sobre 6, pot tornar a entregar el treball en la segona convocatòria i el seu treball pràctic es valorarà sobre 5 punts, i ha d’obtenir un mínim de 3 punts sobre 5 per a aprovar aquesta part.

Es donarà la consideració de «Presentat o presentada» a una assignatura a l’estudiantat que haja realitzat la prova final, la qual vindrà determinada pel calendari acadèmic.