SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1030 - Anàlisi de Sistemes d'Informació

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

Sistema d'avaluació

L'assignatura s'avaluarà mitjançant la signatura d'un contracte d'aprenentatge, i cal complir les condicions que s'hi especifiquen. L'assistència a les sessions de teoria és recomanable a causa de la dificultat pràctica que suposa l'adquisició de la capacitat per a especificar i analitzar requisits de programari. Però l'assistència a les sessions de seminaris i pràctiques és obligatòria, ja que el professorat ha de dur a terme el seguiment del treball pràctic realitzat, el qual s'avalua mitjançant avaluació continua. És fonamental l'assistència el primer dia de classe, ja que es negociarà el contracte i es presentarà amb detall la programació i el mapa conceptual de l'assignatura.

Les condicions per a aprovar l'assignatura són:

  • En la primera convocatòria: la nota final serà el 40% de la nota obtinguda als exàmens i el 60% de l'obtinguda en l'avaluació contínua, sempre que ambdues notes siguen iguals o majors que 5 sobre 10.
  • En la segona convocatòria: són activitats recuperables els exàmens (40%) i aquell percentatge de l'avaluació contínua que, segons el contracte, es realitze de manera individual. En qualsevol cas, serà superior al 20% per a garantir que l'alumnat puga aprovar en la segona convocatòria i que, almenys, el 60% de l'assignatura es puga recuperar en segona convocatòria. A més a més, es guardaran les notes de l'avaluació contínua aprovades (5 sobre 10) de la primera convocatòria per a la segona del mateix curs acadèmic. 

Es considera que l'alumnat s'ha presentat a una convocatòria quan tinga avaluats els exàmens o el 60% de l'avaluació contínua.

 


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16