SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1026 - Dret de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 59,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

IR04 - Capacitat per a elaborar el plec de condicions tècniques d’una instal·lació informàtica que complisca els estàndards i normatives vigents.

IR18 - Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.

Resultats d'aprenentatge

Valorar l’aplicació de la normativa vigent en matèria de TIC i argumentar la dita valoració. (CG03, IR18)

Comunicar-se correctament en l’àmbit del dret de les TIC en llengua nativa tant per escrit com en una presentació oral. (CG03)

Aplicar la normativa vigent en matèria de TIC a supòsits concrets (p. e., redacció d’una llicència de drets o d’un plec de condicions). (CG05, IR04)

Analitzar i explicar la normativa vigent en matèria de TIC i interpretar la dita normativa, en els casos en què procedisca, des d’una perspectiva d’igualtat entre homes i dons. (CG03, IR18)

Accedir a la normativa vigent en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). (CG05, IR18)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16