SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1024 - Programació Concurrent i Paral·lela

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IR14 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.

Resultats d'aprenentatge

Resoldre els problemes fonamentals de la programació concurrent i paral·lela. (IR14)

Explicar els principis i tècniques bàsiques de la programació concurrent. (IR14)

Dissenyar i implementar algoritmes que funcionen de forma concurrent. (IR14)

Dissenyar i implementar algoritmes paral·lels eficients sobre memòria distribuïda. (IR14)

Dissenyar i implementar algoritmes paral·lels eficients sobre memòria compartida. (IR14)

Descriure els aspectes fonamentals de la programació de sistemes en temps real. (IR14)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16