EI1023 - Fonaments d'Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Exàmen

40%

Treball escrit en anglès

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura consta de tres apartats:

  • Examen 40%.
  • Avaluació contínua 40% sense mínim, que inclou prova parcial 20% i lliurament de pràctiques 20%. 
  • Treball tècnic escrit en anglès 20%. S'avaluen dues parts que valen el 50% del treball cadascuna: la redacció correcta en anglès i la correcció dels continguts tècnics.  Per a aprovar el treball és requisit tenir una nota mínima de cinc en els continguts tècnics. Atès que aquest treball tècnic es desenvolupa a partir les revisions dels lliuraments de pràctiques, presentar part de les pràctiques és un requisit per poder lliurar l'informe tècnic final.
Per a superar l'assignatura caldrà tenir un 5 en la nota final ponderada, i que les notes de l'examen i del treball pràctic siguen com a mínim un 5. Si la nota ponderada és més de 5, però el treball o l'examen estan suspesos, la nota de l'acta serà la menor d'aquestes dues. 

Es considera que un alumne o alumna s'ha presentat si es presenta a la prova final o realitza o lliura el 60% (o més) de la resta d'activitats de l'avaluació.

Recuperació en segona convocatòria

  • Examen: examen segona convocatòria.
  • Treball pràctic en anglès; s'ha de refer el treball complet o l'apartat suspès segons siga el cas. 
  • Avaluació contínua: la prova parcials no és recuperable; els lliuraments de pràctiques 20%, que es corresponen a diferentes apartats del treball pràctic, tindran la nota d'aquests apartats en el treball refet.  

El total de l'avaluació no recuperable és el 20%.