SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1016 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

42 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 72
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Resultats d'aprenentatge

Interpretar i resoldre problemes que involucren conceptes bàsics de teoria de circuits. (IB02)

Explicar les característiques de les distintes famílies lògiques i relacionar-les. (IB02)

Explicar el principi físic dels semiconductors i del funcionament dels dispositius electrònics i fotònics bàsics analògics i digitals. (IB02)

Calcular circuits electrònics analògics bàsics i analitzar el seu comportament en el temps i en la freqüència. (IB02)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16