SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1010 - Arquitectura de Computadors

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Exàmen

40%

Avaluació de pràctiques

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura consta de les següents parts:


Avaluació contínua: té una ponderació del 40% de la nota final de l'assignatura. S'ha de realitzar un conjunt d'exercicis que es proposa en les sessions de teoria i diverses proves durant el semestre. La data de les proves s’anunciarà amb suficient antelació.

 

Avaluació de pràctiques: té una ponderació del 20% de la nota final de l'assignatura. Es realitzaran als laboratoris de manera presencial, l'assistència és obligatòria. La nota obtinguda en aquest apartat no podrà recuperar-se.

Examen final: té una ponderació del 40% de la nota final de l'assignatura. Per a aprovar l'assignatura és requisit imprescindible obtenir almenys un 4 sobre 10 en aquest apartat.

La nota final de l'assignatura s'obté sumant, de forma ponderada, les notes obtingudes en cadascuna de les parts de què consta l'avaluació.

Es considera presentat en l'assignatura qualsevol estudiant o estudianta que s'haja presentat a l'examen final.

 


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16