SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DI1008 - Expressió Artística I

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Lliçó magistral-teoria: El professorat presentarà els coneixements teòrics de manera lògica i estructura amb la finalitat de facilitar la informació necessària per al correcte aprenentatge de l'assignatura. S'impartirà aquest mètode amb el suport de la pissarra, presentacions interactives, material visual, demostracions pràctiques a l'aula, simulacions i comentaris de renderitzacions i dibuixos a color, etc.

Classes pràctiques de laboratori: L'alumnat  realitzarà en aquestes classes diferents exercicis relacionats amb els continguts teòrics presentats.

Seminaris: S'organitzarà un seminari de l'assignatura en el qual es durà a terme una introducció a les eines gràfiques d'edició d'imatge digital.

Tutories: Es recaptarà informació sobre el treball autònom de l'estudiantat i se li resoldran aqueixos dubtes que sorgisquen durant la realització del mateix o relacionades amb els continguts de l'assignatura.

Treball personal: L'alumnat, en hores no presencials, prepararà l'assignatura mitjançant la lectura de llibres de referència, la realització d'una sèrie de treballs, etc.
 

"La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau".

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16