Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1003 - Expressió Gràfica I

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries,presentacions orals, dossier, projectes, etc.)

70%

Examen teòric-pràctic

30%

Criteris de superació

Seguint les directrius del pla d'estudis, l'avaluació contempla una part d'avaluació contínua i un examen final, en concret es realitzarà a partir de tres qualificacions:

Avaluació continuada (40%):

  • Pràctiques puntuables (Pr), mitjançant la realització en horari de classe de 3 pràctiques puntuables, en dates avisades amb antelació, amb un pes relatiu total del 40% de tota l'avaluació. D’aquesta part, només la meitat (20%) serà recuperable.

    Prova final (60%):
  • Entrega final de dossier o col·lecció de pràctiques (Do), amb un pes relatiu del 30% de tota l'avaluació.
  • Exàmen teòric-pràctic (Ex), amb un pes relatiu del 30% de tota l'avaluació. Per aprovar l'assignatura la nota de l'examen ha de ser major o igual de 4.

Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10, considerant-se aprovada l'assignatura amb una qualificació major o igual a cinc (5).

Primera convocatòria ordinària

La qualificació final de l'assignatura en la primera convocatòria ordinària s'obtindrà de la següent manera:

Qualificació primera convocatòria=0,4*Pr + 0,3*Do + 0,3*Ex. El lliurament del dossier d'exercicis (Do) és obligatori.

Un alumne o alumna es considerarà com presentat en primera convocatòria si es presenta a l'examen o presenta el 60% de treballs.

Es guardaran per a la segona convocatòria les parts amb qualificació major o igual de 4.

Segona convocatòria ordinària

En la segona convocatòria ordinària els alumnes hauran de millorar la seua qualificació en les diferents parts per a aconseguir una qualificació major o igual a cinc (5).

  • L'alumnat que haja suspès la part de pràctiques haurà de repetir les pràctiques puntuables suspeses i realitzar altres noves propostes pel professorat. D'aquesta forma s'obté la qualificació de pràctiques recuperades (Pr R), amb un pes relatiu del 20%. La part corresponent a les pràctiques realitzades en horari de classe (Pr), no es pot recuperar i es manté amb la qualificació inicial amb un pes del 20%.
     
  • En el cas d'haver de recuperar el dossier es tornarà a lliurar (Do R), amb un pes relatiu del 30%.
  • En el cas d’haver de recuperar l’examen, mitjançant la realització de l'examen de segona convocatòria s'obté la corresponent qualificació (ExR), amb un pes relatiu del 30%. Per aprovar l'assignatura la nota de l'examen ha de ser major o igual de 4.

Qualificació segona convocatòria=0,2*Pr + 0,2*Pr R+ 0,3*Do R + 0,3*ExR

D'aquesta forma es podrà recuperar fins al 80% de la qualificació (Únicament es manté un 20% de Pr, corresponent a les pràctiques puntuables realitzades en les classes).

Un alumne o alumna es considerarà presentat en segona convocatòria si es presenta a l'examen final de la mateixa o havent presentat el 60% de treballs, presenta almenys un en 2ª convocatoria.

Revisió d'exàmens davant del professor

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.