EM1030 - Enginyeria de Materials

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies docents:
 
Lliçó magistral: S'aplicarà aquesta metodologia per exposar els fonaments teòrics de tota la temàtica que conformen l'assignatura. El professor es donarà suport en presentacions multimèdia, que posarà a disposició de l'estudiantat amb la suficient antelació.
 
Resolució de qüestions teòriques i problemes: Cadascun dels temes implantats en l'assignatura, es relacionarà amb la teoria mitjançant problemes pràctics. 
 
Treball de laboratori: S'aplicarà aquesta metodologia durant les sessions d'Ensenyaments pràctiques (laboratori). El professor planificarà cada sessió de laboratori corresponent a cada tema de l'assignatura relacionant la teoria amb la pràctica, el qual l'alumnat realitzés cada activitat que comprèn cada sessió de forma grupal amb la corresponent supervisió del professor. Al final de cada pràctica es realitzarà una memòria en grup i es lliurarà en una data determinada.