Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1027 - Recursos en Educació Física

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

Per a poder ser avaluat o avaluada en l'assignatura cal haver-hi realitzat totes les activitats proposades, i obtindre una puntuació mínima de 5 sobre 10 en l'examen escrit i en l'apartat d'Observació/execució de tasques i pràctiques. I que la suma de tots els apartats d'avaluació supere els 5 punts sobre 10

1. Assistència: totes les sessions d'aquesta assignatura optativa que es consideren pràctiques són d'obligada assistència i participació, si un estudiant o una estudiant no supera el 80% d'aquesta assistència i participació a les sessions pràctiques serà avaluat segons l'opció semipresencial.

Un Recurs de l'assignatura de EF en E. Primària són les adaptacions curriculars. Aquell estudiant que, estant present en la sessió pràctica, no poguera realitzar-la al ritme dels seus companys per motiu justificat, haurà de realitzar les activitats que el grup organitzador haja dissenyat per a aquells alumnes que no poden realitzar alguna o totes les activitats prevista en la sessió pràctica i que servisquen per a poder treballar els objectius previstos en la sessió (de manera conceptual o procedimental adaptada, i actitudinal), Caldrà realitzar aquesta activitat per a tenir la valoració d'assistència. En la valoració del grup organitzador es tindrà en compte el tenir dissenyada i fer el seguiment d'aquestes activitats

2.- Elaboració i/o exposició de treballs (30%), treball en grup

Participar en la Jornada d'Innovació, organitzat dins de l'assignatura; presentar un treball d'anàlisi i reflexió per a la millora de l'aprenentatge dels alumnes i alumnes en edat escolar dins del context del temari de l'assignatura

Cada grup haurà de presentar una comunicació amb una durada de 6 min 40 segons, utilitzant el programa PowerPoint i la normativa que proposa PechaKUcha (20x20) i que podeu trobar en el següent;

3.- Resolució d'exercicis i problemes (20%) individual i en grup

Tant en les sessions teòriques com a pràctiques, es realitzessin proposades d'activitats per reforçar els continguts desenvolupats. S'hauran de presentar aquestes propostes en el format i dates que s'estableixin. Aquestes activitats seran la base de la part pràctica de l'examen final

4.- Observació/execució de tasques i practiquis (30%) Treball en grup

Elaborar i dirigir tot el que implica una Dinàmica de Recreació, seguint el guió proposat per l'assignatura

5.- Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) (20%) Individua


Pel que fa a l'elaboració de treballs cada un es valora amb un APTE o NO APTE, i entre altres aspectes han de respetar les directrius establides respecte al format i terminis d'entrega. En els treballs, una vegada avaluats, és obligatori realitzar les correccions que el professorat crea oportunes. En cas de no realitzar aquestes correccions i en els terminis estipulats es qualificarà el treball amb un 0. Aquestes modificacions no impliquen un canvi de la nota. La presentació dels treballs està vinculat a l'assistència i participació en la sessió pràctica, el no presentar-ho implicarà no considerar l'assistència a aqueixa sessió pràctica

Opció Semipresencial

Els estudiants que no assisteixin al 80% de les sessions (totes les sessions d'aquesta assignatura optativa es consideren pràctiques i d'obligada assistència i participació) poden optar a superar l'assignatura realitzant aquesta opció. En ella, només és obligatori l'assistència a l'exposició de l'apartat que correspongui

1.- Elaboració i/o exposició de treballs (30%), treball individual (presencial)

Participar en la Jornada d'Innovació, organitzat dins de l'assignatura; presentar un treball d'anàlisi i reflexió per a la millora de l'aprenentatge dels alumnes i alumnes en edat escolar dins del context del temari de l'assignatura

S'haurà de presentar una comunicació amb una durada de 6 min 40 segons, utilitzant el programa PowerPoint i la normativa que proposa PechaKUcha (20x20) i que podeu trobar en el següent;

2.- Resolució d'exercicis i problemes (20%) individual (desenvolupament teòric en l'examen)

Tant en les sessions teòriques com a pràctiques, es realitzessin proposades d'activitats per reforçar els continguts desenvolupats. En l'examen hi haurà un apartat per realitzar el desenvolupament teòric d'algunes d'aquestes propostes.

3.- Observació/execució de tasques i practiques (30%) individual (presencial)

Elaborar i dirigir una Dinàmica de Recreació, seguint el guió proposat per l'assignatura

4.- Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) 20% Individual