Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1022 - Fonaments i Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Infantil

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració i/o exposició de treballs

10%

Criteris de superació

AVALUACIÓ- BLOC: FONAMENTS MUSICALS


1. Examen teòric: (30%) Resposta a preguntes i aspectes de tipus teòric i pràctic relacionades amb el temari i algunes de les audicions que figuren en l'annex d'audicions.


2. Examen pràctic (60%) “Interpretació de les diverses cançons treballades a classe o de repertori lliure (cantades i tocades)”


3. Assistència a un concert i presentació d’un comentari (10%).


NOTA 1: La realització i superació dels dos exàmens (teòric i el pràctic) són necessàries per a aprovar el bloc de fonaments musicals.


NOTA 2: En el bloc de fonaments, la nota de teoria i la de pràctica fan la mitjana sempre que els dos exàmens estiguen aprovats (nota igual o major que 5).
AVALUACIÓ-BLOC: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

  1. Examen teòric (30%): Resposta a preguntes i aspectes de tipus teòric i pràctic relacionades amb el temari.

  2. Pràctica (60%) Resolució de problemes i realització d'activitats pràctiques. · Treballs en grup o individuals.

  3. Projecte (10%).Nota 1. A la part de Didàctica caldrà superar totes les parts per aprovar l'assignatura


Nota 2. Com a futur mestre/a és imprescindible que l'alumnat vagi amb compte de la redacció i per descomptat de les faltes d'ortografia i sintaxi. Abans de presentar qualsevol tasca cal dedicar temps per a les revisions.


Nota 3. Cada estudiant ha de ser capaç d'aconseguir les seves metes acadèmiques amb honestedat i ser responsable de tots els treballs presentats. La presentació de les idees d'una altra persona, fins i tot si es canvia la redacció, com a pròpies (és a dir, sense una correcta citació) és plagi, i per descomptat no és correcte, encara que no hi hagi temps d'acabar-ho o hi hagi més treballs. Si es detecta algun plagi, a més de la pertinent nota (0) per a l'activitat serà entès com a frau i amb un 0 per a la qualificació final. Aquest fet serà reportat a la coordinació acadèmica perquè prengui mesurades sobre aquest tema.AVALUACIÓ FINAL DE L'ASSIGNATURA FONAMENTS I DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL EN EDUCACIÓ INFANTIL La realització i superació de les dues parts (Fonaments i Didàctica) són necessàries per a aprovar l'assignatura. La nota de l'assignatura serà la mitja sempre que les dues parts (Fonaments i Didàctica) estiguen aprovades (nota igual o major que 5).
El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que es trobin en les activitats d'avaluació