SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

  •    A) CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA

La nota final en l'assignatura s'obté sumant la qualificació obtinguda en l'examen (qualificació màxima: fins a 8 punts; obtindre un mínim de 4 puntos) i l'entrega de les memòries i els informes de práctiques (qualificació màxima: fins a 2 punts).

L'assignatura se supera obtenint 5 punts com a mínim (criteri: mínim 4 punts en l'examen).

Els informes de pràctiques es lliuraran en la data indicada seguint les instruccions del professorat (publicades en el AV de l'assignatura). Les pràctiques no són recuperables.

L'examen escrit és recuperable a la segona convocatòria. La nota obtinguda en les memòries i els informes de pràctiques es guardaran només fins a la següent convocatòria del mateix curs acadèmic. 

Article 11 de la normativa d'avaluació dels estudis oficials de la Universitat Jaume I. Realització fraudulenta de proves d'avaluació.
1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero" en aquesta convocatòria i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.


B) CONVOCATÒRIES

L'estudiantat es considera presentat a una convocatòria quan es presenta a l'examen escrit.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16