SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1029 - Dret Mercantil III

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

46 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E20 - Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

E7 - Capacitat per a analitzar les institucions juridicomercantils i la seua aplicació als problemes del tràfic jurídic actual.

G2 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

Resultats d'aprenentatge

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments bàsics en l’àmbit juridicomercantil.

Analitzar les institucions pròpies del dret concursal espanyol.

Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens, de forma argumentativa i valorar les seues implicacions i conseqüències en l’àmbit juridicomercantil.

Analitzar els fonaments dels obligacions i contractes mercantils.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16