DR1025 - Dret Financer I

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

L'examen suposa el 80% de la qualificació i les pràctiques i activitats d'avaluació suposen el 20%.

Per superar l'assignatura serà necessari aprovar el examen i obtenir més del 50% sobre el total de la qualificació de l'assignatura, considerant tant la qualificació de l'examen com la de l'avaluació contínua. examen com la de l'avaluació contínua.

L'examen consistirà en preguntes que obligaran a raonar en relació amb el contingut de l’assignatura i que no respondran necessàriament a epígrafs del temari.

S'entenen presentats aquells estudiants que realitzin l'examen escrit.

Les pràctiques i activitats d'avaluació han de realitzar-se durant el curs i no són recuperables. La qualificació obtinguda en les citades activitats es guarda durant totes les convocatòries del curs.