SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1019 - Dret Administratiu. Part Especial

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen oral

60%

Resolució de casos

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

 

La nota final de l'estudiant serà resultat de l'avaluació dels aspectes següents: 

(a) Un examen oral al final del curs (fins a 60% de la qualificació global de l'assignatura) (b) Resolució de casos i activitats pràctiques, així com participació en el seu desenvolupament en l'aula (fins a 25% de la qualificació global de l'assignatura) 

(c) Un treball acadèmic a realitzar durant el curs i, si és el cas, la seua exposició (fins a 15% de la qualificació global de l'assignatura).

Per a tindre aprovada l'assignatura serà necessari haver obtingut en la part teòrica un 5.

L'alumne que no es presente a la prova oral s'entendrà com NO PRESENTAT en eixa convocatòria d'exàmens. 

En cas de suspendre l'examen oral, únicament es guardarà per a la 2a convocatòria d'eixe curs la nota obtinguda de la part pràctica i del treball acadèmic

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16