DR1008 - Filosofia del Dret (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica


Classes magistrals, juntament amb un pla individualitzat de lectures gestionat des de l'aula virtual.