SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

FC1031 - Gestió Bancària

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1: El negoci bancari

1.1 Ingressos i despeses: el marge del negoci bancari .

1.2 L'activitat bancària : segments

1.3 Estats financers bancaris: principals ràtios .

Tema 2: Estructura temporal de tipus d'interès .

2.1 Importància de la corba de tipus d'interès

2.2 La utilització de la corba de tipus d'interès

2.3 Fonaments de càlcul

Tema 3: Els riscos bancaris I

3.1 Mapa de riscos bancaris .

3.2 Tractament del risc de crèdit en les normes de Basilea

Tema 4: Les operacions de crèdit

4.1 Retail, corporate i project finance: característiques i riscos

4.2 Concessió d'una facilitat creditícia

4.3 Seguiment d'operacions

Tema 5: Els riscos bancaris II

5.1 Tractament dels riscos de mercat en les normes de Basilea

5.2 Tractament del risc operacional en les normes de Basilea

5.3 Tractament del risc de liquiditat en els normes de Basilea

Tema 6: Cobertura del risc d'interès

6.1 Conceptes bàsics: ALM

6.2 Variació en el marge: el GAP d'interessos

6.3 Variació en el valor patrimonial: el GAP de duration

Tema 7: Cobertura del risc de liquiditat

7.1 Les polítiques de gestió de liquiditat

7.2 El GAP de liquiditat


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16