SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

Els criteris d'avaluació seran els següents:

a) Preparació de les classes i participació activa: 1 punts

b) Examen teòric: 6 punts

c) Treball pràctic a realitzar per grups: 3 punts

 

Per aprovar l'assignatura, en primera i segona convocatoria,  serà necessari:

a) Obtenir almenys 3 punts en l'examen teòric, i

b) Obtenir almenys 5 punts sumant les qualificacions d' els tres procediments d'avaluació previstos en l'assignatura (preparació de les classes, examen teòric i treball en grup).

Les activitats de preparació de classes i treball en grup són activitats no recuperables.

Es considerarà presentat a tot aquell estudiant que es presente a l'examen escrit

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16