SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 28
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EC02 - Analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la informació economicopatrimonial de les empreses

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Relacionar i diferenciar els diferents components del patrimoni i els seus canvi

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Elaborar i interpretar la informació dels estats financers

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

Conèixer els objectius i la utilitat de la informació comptable

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16