Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

CRITERIS D'AVALUACIÓ

El Tribunal avaluarà si s'han adquirit les competències assignades al TFG en la memòria Verifica i emetrà una Qualificació Global tenint en consideració els dos aspectes següents:

- Treball escrit qualificat pel professor Tutor i el Tribunal. Aquesta valoració (0-8 punts) tindrà un pes del 80% sobre la qualificació global i s'avaluarà mitjançant:  l'Informe del Tutor atenent a la qualitat científica i tècnica del treball, aspectes formals i contingut (0-6 punts); i la valoració atenent als mateixos criteris per part dels membres del Tribunal (0-2 punts) .

- Defensa oral del TFG, avaluada pels membres del Tribunal. Aquesta valoració (0-2 punts) tindrà un pes del 20% sobre la qualificació global i tindrà en compte la claredat expositiva, ajust als temps i la capacitat de debat i defensa argumental del treball per part de l'estudiantat.

Es requereix una Qualificació Global mínima de 5 punts per a superar l'assignatura.

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtindre més del 50% de la nota màxima.