SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EC1028 - Macroeconomia Internacional

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura cal obtenen globalment una puntuació mínima de 5, entre les Proves pràctiques i la prova final.

Durant el desenvolupament de l'assignatura es realitzaran dues proves consistents en la resolució de problemes i casos pràctics. Cadascuna d'elles aportarà un 15% de la nota final.

La prova final, que vendrà determinada pel calendari acadèmic, inclourà teoria, casos pràctics i resolució de problemes, i representa un 70% de la nota final.

Les proves pràctiques tindran caràcter recuperable.

A la convocatòria extraordinària tindrà el mateix format i possibilitats que la prova final ordinària.

Tindrà la consideració de "presentat" a l'assignatura els estudiants que hagin realitzat la prova final.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16