Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1016 - Anàlisi d'Estats Financers

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Resolució de casos

5%

Presentacions orals i pòsters

5%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Criteris de superació

Atés el carácter introductori de l'assignatura Anàlisi d'Estats Financers, l'avaluació de l'aprenentatge es basarà en la realització de 2 activitats avaluables en l'aula (30% de la nota final) i una prova escrita (70% de la nota final)
 
Les dues activitats avaluables es realitzaran en dia de classe normal i es faran constar en proves, preguntes, càlculs, etc., podent utilitzar l'estudiant apunts i altres materials docents. Aquestes dues activitats avaluables no són recuperables a la segona convocatòria.

L'examen final de l'assignatura constarà d'una única prova corresponent a la totalitat del temari de l'assignatura. La qualificació mínima necessària ha de ser del 50% del valor total de la prova, que suposa el 35% de la nota total de l'assignatura.
 
La nota final de l'assignatura es correspon amb la suma de les notes obtingudes en cada una de les proves realitzades durant el curs sempre que la nota final hagi obtingut la nota mínima
 
En segona convocatòria, l'alumnat haurà de realitzar l'examen final amb les mateixes consideracions que a la primera convocatòria.