Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0938 - Materials Ceràmics de Revestiment

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

a) Per a poder superar l'assignatura serà necessari aconseguir almenys un 30% en cada una de les parts avaluades; en cas contrari, la nota final de l'assignatura no podrà ser superior a 4. 

L'alumnat que haja suspés l'assignatura en la primera convocatòria i en la segona convocatòria vulga millorar la nota de memòries i informes de pràctiques, o del projecte, haurà de completar la documentació entregada amb anterioritat.

L'entrega de la dita documentació s'haurà de realitzar, en l'Aula Virtual, com a màxim una setmana després de l'examen.

b) La presentació a l'examen implica la consideració de presentat en la dita convocatòria.