Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0922 - Construcció V: Façanes i Particions

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 

TEMA 1. L'ENVOLUPANT DE L'EDIFICI: EXIGÈNCIES I CONDICIONANTS

1.1 INTRODUCCIÓ

1.2 MARC NORMATIU

1.2.1 Antecedents

1.2.2 Normativa en vigor

1.3 DEFINICIÓ DE L'ENVOUPANT DE L'EDIFICI I IDENTIFICACIÓ DELS COMPONENTS

1.4 EXIGÈNCIES DE L'EDIFICACIÓ: FUNCIONALITAT, SEGURETAT I HABITABILITAT

1.5 CONDICIONANTS EXTERNS

1.6 CONDICIONANTS DE L'EDIFICI


TEMA 2. TANCAMENTS VERTICALS: FAÇANES I MITGERES

2.1 INTRODUCCIÓ

2.2 CLASSIFICACIÓ DE FAÇANES SEGONS LA SEUA TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA

2.3 EL DRAP CEC DE: CATÀLEGS DE SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

2.4 EXIGÈNCIES FUNCIONALS. *CTE

        2.4.1 Exigències bàsiques de seguretat estructural. DB-ES.

        2.4.2 Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi: DB-SI.

        2.4.3 Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat: DB *SUA

        2.4.4 Exigències bàsiques de salubritat DB *HS.

        2.4.5 Exigències bàsiques de protecció enfront del soroll: DB-*HR.

        2.4.6 Exigències bàsiques d'estalvi d'energia DB-HE.

2.5 LA FAÇANA PESANT

        2.5.1 Conceptes generals

        2.5.2 Classificació

        2.5.3 Components

        2.5.4 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

        2.4.5 Posada en obra

        2.4.6 Possibles danys a la façana pesant: diagnòstic i intervenció

2.6 LA FAÇANA LLEUGERA

        2.6.1 Conceptes generals

        2.6.2 Classificació

        2.6.3 Components

        2.6.4 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

        2.6.5 Posada en obra

2.7 LA FAÇANA VENTILADA

        2.7.1 Conceptes generals

        2.7.2 Classificació

        2.7.3 Components

        2.7.4 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

        2.7.5 Posada en obra

        2.7.6 Possibles danys a la façana ventilada: diagnòstic i intervenció

2.8 ALTRES SOLUCIONS DE FAÇANA: LA FAÇANA INDUSTRIALITZADA

        2.8.1 Conceptes generals

        2.8.2 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

        2.8.3 Posada en obra

2.9 COMPORTAMENT MEDIAMBIENTAL DE LA FAÇANA

        2.9.1 Conceptes generals

        2.9.2 Criteris de sostenibilitat per a l'elecció de la façana

        2.9.3 Possibles actuacions des del punt de vista mediambiental


TEMA 3. LA FORMACIÓ DEL BUIT I LA FUSTERIA EXTERIOR

3.1 INTRODUCCIÓ

3.2 EXIGÈNCIES FUNCIONALS CTE

3.3 EL BUIT

3.3.1 Conceptes generals

3.3.2 Classificació

3.3.3 Components

3.3.4 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

3.3.5 Posada en obra

3.4 LA FUSTERIA EXTERIOR

3.4.1 Conceptes generals

3.4.2 Classificació

3.4.3 Components

3.4.4 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

3.4.5 Posada en obra

3.4.6 Possibles danys a la fusteria exterior: diagnòstic i intervenció

3.5 ALTRES ELEMENTS DE LA FAÇANA

3.5.1 Persianes

3.5.2 Gelosies

4.3.3 Baranes


TEMA 4. ENVANS I EXTRADOSSATS

4.1 INTRODUCCIÓ

4.2 EXIGÈNCIES FUNCIONALS. CTE

4.3 CLASSES DE PARTICIONS SEGONS LA TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA

4.3.1 Sistemes de petits elements

4.3.2 Sistemes autoportants d'estructura diferenciada

4.3.4 Extradossats

4.4 DISSENY I EXECUCIÓ DE LES PARTICIONS SEGONS EL DB-HR

4.5 SISTEMES A BASE DE PETITS ELEMENTS

4.5.1 Conceptes generals

4.5.2 Classificació

4.5.3 Components

4.5.4 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

4.5.5 Posada en obra

4.5.6 Possibles danys: diagnòstic i intervenció

4.6 SISTEMES AUTOPORTANTS D'ESTRUCTURA DIFERENCIADA

4.6.1 Conceptes generals

4.6.2 Classificació

4.6.3 Components

4.6.4 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

4.6.5 Posada en obra

4.6.6 Possibles danys: diagnòstic i intervenció

4.7 COMPORTAMENT MEDIAMBIENTAL DE LES PARTICIONS INTERIORS


TEMA 5. LA FUSTERIA INTERIOR

5.1INTRODUCCIÓ

5.2 EXIGÈNCIES FUNCIONALS CTE

5.3 LA PORTA

5.3.1 Conceptes generals

5.3.2 Classificació

5.3.3 Components

5.3.4 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

5.3.5 Posada en obra

5.3.6 Possibles danys a la fusteria interior: diagnòstic i intervenció


TEMA 6. ACABATS

6.1. SÒLS

        6.1.1. Solats ceràmics

        6.1.2. Solats amb pedra natural

        6.1.3. Solats amb terratzo

        6.1.4. Paviments de fusta

        6.1.5. Paviments continus

        6.1.6. Sòls elevats

6.2. PARETS

        6.2.1. Acabats continus

        6.2.2. Revestiments ceràmics

        6.2.3. Aplacats de Pedra

6.3. SOSTRES

        6.3.1. Esquerdejats i arrebossats 

        6.3.2. Falsos sostres continus

        6.3.3. Falsos sostres enregistrables


ANNEX: PRÀCTIQUES DE LABORATORI CONSISTENTS EN:

- PROBLEMES SOBRE JUSTIFICAR EL COMPLIMENT DE LES EXIGÈNCIES DEL CTE

- LA VISUALITZACIÓ, IDENTIFICACIÓ, DESCRIPCIÓ I REALITZACIÓ DE DETALLS CONSTRUCTIUS

- REALITZACIÓ DE MEMÒRIES SOBRE VISITES, CONFERÈNCIES, ARTICLES PUBLICATS