Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0908 - Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques I

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Projectes

30%

Criteris de superació

L'assignatura es considera aprovada quan la mitjana de les parts és major o igual a 5 (Puntuacions en el rang 0-10).

QUALIFICACIÓ FINAL DE L'ASSIGNATURA

S'obtindrà la qualificació final a partir de la següent fórmula:

Nota final = 30% Carpeta d'aprenentatge (Pràctiques 20% i Laboratoris 10%) + 30% Projectes + 40% Estudi de casos.

PRIMERA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

En la qualificació final de la assignatura, en la primera convocatòria ordinària, es podrà aconseguir l'aprovat per curs de la següent forma:

Nota final = 30% Carpeta d'aprenentatge (Pràctiques 20% i Laboratoris 10%) + 30% Projectes + 40% Estudi de casos (Parcials eliminatoris)


En alumnat que no supere l'avaluació mitjançant els exàmens parcials realitzarà l'examen final.

Nota final = 30% Carpeta d'aprenentatge (Pràctiques 20% i Laboratoris 10%) + 30% Projectes + 40% Estudi de casos (*Exámen Convocatòria 1)


SEGONA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

En la segona convocatòria ordinària els alumnes hauran de millorar la seua qualificació en les diferents parts per a aconseguir una qualificació major o igual a 5.

Nota final = 30% Carpeta d'aprenentatge (Pràctiques 20% i Laboratoris 10%) + 30% Projectes + 40% Estudi de casos (Examen Convocatòria 2).

A) Condició per a poder amitjanar les parts:
Per a poder ponderar les qualificacions de cada una de les parts de l'assignatura és necessari haver obtingut, com a mínim, un 4 en la prova de resolució de casos. En cas contrari la nota màxima obtinguda serà inferior a 5.

B) Es considera que un estudiant o una estudianta es presenta a una convocatòria quan:
- Convocatòria primera: es presenta a la prova d'estudi de casos o a qualsevilde les activtats d'avalació obligatòria, sempre que el percentatge suma d'aquestes siga major o igual 60% del total.
- Convocatòria segona: es presenta a qualsevol de les proves.

C) Recuperació de les parts:
- Es guarden les notes de la primera convocatòria per a la segona.
- Recuperable 81% = Carpeta d'aprenentatge (Práctiques 20% + Laboratoris 0%), Projectes (Defensa 0% + Memòria 0% + documentació Gràfica 21%), estudi de Casos 40%.

D) Criteri de recuperació en convocatòria extraordinària
L'assignatura es considera aprovada quan la mitjana de les partes de l'Estudi de Casos, és major o igual a 5 i, a la mateix vegada, se ha obtingut com a mímin un 4, en cadascuna de les parts avaluades a la prova.

L'estudiantat que, per causes justificades, no puga assistir regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada, pot sol·licitar a començament del semestre, la realització d'una avaluació alternativa de les competències per a superar aquesta part de l'assignatura.