SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

QU0943 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

70%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

20%

Procés d'autoavaluació (oral, escrita, individual, grupal)

10%

Criteris de superació

La nota global mínima exigida és de 5 sobre 10. Tot estudiant que inicie el treball assignat es considerarà presentat a l'assignatura.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16